2022, Vol.34, sup. 2
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE NEW GENERATION STAFF’S WORK STRESS ON JOB BURNOUT-THE REGULATING EFFECT OF NERVOUSNESS AND ACCOUNTABILITY
Xiaorong Jiang, Xiaotian Wu & Zixuan Yun
PDF
STUDY ON THE STRATEGY OF RELIEVING CHILDREN’S ANXIETY IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH KAWASAKI DISEASE
Yanjun Wang, Li Tong, Shunjun Xiong & Ying Xiong
PDF
REGULATING EFFECT OF PHYSICAL TRAINING ON DEPRESSED STUDENTS
Shufang Duan & Jiangbo Liu
PDF
ROLE OF RAPID REHABILITATION NURSING IN REDUCING PSYCHOLOGICAL ANXIETY OF INPATIENTS DURING PUBLIC HEALTH EVENTS
Lijuan He, Shengguang Yan, Yang Zhang, Liran Ma, Yuxia Huo & Ying Zhu
PDF
TO STUDY THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF EDUCATIONAL MANAGERS
Guiju Zhang, Xin Chen & Yu Wang
PDF